Calgary Showtimes

A Story From Chikamatsu

A Story From Chikamatsu

Cast:

Kyoko Kagawa, Chieko Naniwa, Hisao Toake, Eitaro Shindo, Kazuo Hasegawa, Tatsuya Ishiguro, Yoko Minamida, Sakae Ozawa, Ichiro Sugai, Ikkei Tamaki, Kimiko Tachebana, Keiko Koyanagi

  • Release date:
  • Genre:
  • Running Time:102
  • Rating: PG

Globe Cinema, Calgary

617 8 Ave SW, Calgary, (403) 262-3308

Thu6:30